Informes

Utilizamos cookies de terceros para el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Informe - CONTROL MENSUAL

La seva funció és l’avaluació contínua i puntual del nivell de compliment dels Estàndards assignats, amb la valoració econòmica de les desviacions corresponents.

La immediatesa de l’informe (el mes següent) facilita la ràpida detecció de les incidències i propicia l’aplicació immediata de mesures correctores. En els mesos següents, l’informe ens mostrarà el nivell d’eficàcia d’aquestes mesures.

L’informe, amb freqüència mensual, presenta:

  • ANÀLISI del període últims 12 mesos: Estàndard – Real – Desviació.
  • EVOLUCIÓ: valors reals dels períodes.
    • Mes a mes: últims 3 mesos.
    • Mitjanes dels períodes: últims 3 / 6 / 12 mesos, i dels 12 mesos anteriors.
  • DETALL GRANGES. Quan l’informe sigui l’acumulat de diverses Granges, presenta els valors reals obtinguts en cadascuna de les granges. Segons el cas, es podrà presentar Granges o Grups de granges.

Els valors ESTÀNDARDS utilitzats com a referència, s’ajusten automàticament a les condicions del període analitzat.

L’informe CONTROL MENSUAL es confecciona amb el suport Excel, que permet operar directament amb les dades de l’informe.

BENCHMARKING (Comparatiu)

És el test periòdic que analitza i presenta els punts FORTS i punts DÈBILS de l’empresa en relació al grup homogeni de la BD SIP.

La freqüència de l’informe és semestral:

  • 1er semestre: inclou 6 mesos.
  • 2n semestre: inclou tot l’any.

Presenta, a més a més, l’evolució del nivell de competitivitat dels últims 4 anys.

Els Valors mitjans utilitzats com a referència s’ajusten a les condicions particulars (pesos) de l’empresa, de forma que es presenten sempre comparacions homogènies.

Complementa l’informe Control mensual aportant una visió de 6-12 mesos, orientant les decisions a mitjà-llarg termini.

Com en el cas del Control mensual, l’informe prioritza l’anàlisi dels factors productius determinants del Cost de producció.

AnteriorSegüent
Sistemes d'Informació per la Producció, S.L.
Prats de Lluçanès · Barcelona
C/ Serrat del Peric, 24
08513 Prats de Lluçanès, Barcelona, Spain
Tel: +34 93 850 82 42
Email: sipp@sipconsultors.com